Regulamin projektu “Ekomisja w podstawówce”

Regulamin udziału w projekcie „Ekomisja w podstawówce” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Twórcą projektu „Ekomisja w podstawówkach, zwanego dalej Projektem jest Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, 00-024, Al. Jerozolimskie, zwana dalej Organizatorem. 
2.Partnerem projektu jest firma Lidl. 
3.Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. 
4.Termin trwania projektu 13.09.2021 do 30.02.2022 r. 

§2 Zgłoszenie udziału w projekcie 

1.Aby zgłosić Szkołę do Projektu, należy w okresie rekrutacji tj. od dnia 15.09.2021 r. do dnia 15.10.2021 r. wypełnić deklarację udziału w projekcie, znajdującą się na Stronie Projektowej (dalej: „Deklaracja Udziału”) poprzez podanie następujących danych: 

 • pełna nazwa Szkoły,  
 • adres Szkoły (ulica, numer, kod, miejscowość, województwo),  
 • adres email Szkoły (nie może być prywatny adres email),  
 • imię i nazwisko nauczyciela koordynującego projekt  
 • adres email Nauczyciela koordynującego Projekt w Szkole lub innej osoby kontaktowej 
 • telefon do Nauczyciela koordynującego Projekt w Szkole lub innej osoby kontaktowej 
 • liczba klas biorących udział w projekcie  
 • grupy wiekowe klas 
 • liczbę dzieci (bez podziału na liczbę dzieci w poszczególnych klasach) scenariuszy, które będą realizowane 
 • oraz zaakceptowanie właściwych oświadczeń i wymaganych zgód oraz Regulaminu Konkursu. 

  2.Warunkiem udziału w projekcie jest podanie wszystkich danych, akceptacja Regulaminu, jak również złożenie przez osobę zgłaszającą szkołę do projektu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o projekcie oraz ankiet ewaluacyjnych.  
  3.Po przesłaniu Deklaracji Udziału następuje jej weryfikacja przez Organizatorów. 
  4.Szkoła może przesłać wyłącznie jedną Deklarację Udziału w Projekcie. 
  5.Szkoła zgłasza do udziału w projekcie dowolną liczbę klas. Do projektu można zgłosić także grupy na świetlicy i zerówki.  
  6.50 szkół, które jako pierwsze zadeklarują udział w Projekcie i przejdą pomyślną weryfikację otrzymają zestaw wydrukowanych materiałów edukacyjnych, w których skład wchodzi: 
 • 2 plansze A2 
 • 8 kart sytuacyjnych A3 
 • Opowiadanie 
 • Przewodnik dla nauczyciela 
 • Karty pracy do scenariuszy 
 • Kolorowanki 

  7. Szkoła otrzyma także 3 scenariusze dla klas 1-3 oraz 3 cykle scenariuszy dkla klas 4-8 w wersji elektronicznej. 
  8.Szkoła w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ekomisja@bankizywnosci.pl  
  9.Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
  10.Organizator może przesyłać do uczestników informacje o Projekcie, a po zakończeniu projektu przesłać ankietę ewaluacyjną.

§3 Obowiązki szkoły 

1.Szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia 3 lekcji na podstawie scenariuszy projektowych.
2.Szkoły mogą realizować scenariusze zajęć lekcyjnych w dowolny, wybrany przez siebie sposób, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. 

§ 4 Obowiązki organizatora projektu 

1.W ramach Projektu, Organizator udostępnia szkołom, które zgłosiły się do udziału w projekcie łącznie 11 scenariuszy zajęć lekcyjnych adresujących cele Programu, w tym: 
2.3 scenariusze przystosowane do realizacji w klasach 1-3 Szkół Podstawowych  
3.3 cykle scenariuszy przygotowanych do realizacji w klasach 4-8 Szkół Podstawowych 
4.Wszelkie prawa autorskie do scenariuszy zajęć lekcyjnych, materiałów edukacyjnych jak i innych elementów Programu należą do Federacji Polskich Banków Żywności. Żadne materiały związane z programem nie mogą być przedstawiane przez Uczestników jako ich własne, w szczególności Uczestnicy nie są uprawnieni do komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek materiałów związanych z Programem.  
5. Scenariusze są udostępniane przez Organizatora w celach edukacyjnych, związanych z celami Projektu. 

§ 5 Konkursy 


1.W ramach realizacji Programu, Organizator przewiduje łącznie 2 Konkursy. Udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani. Konkursy będą oparte o formułę kreatywną, tj. otrzymanie nagrody będzie każdorazowo warunkowane wykonaniem pracy kreatywnej, podlegającej subiektywnej ocenie komisji konkursowej.  
2.Przewidywana pula nagród w obu Konkursach będzie wynosić 5000 zł brutto.  
3.Szczegółowe zasady Konkursów zostaną opisane osobnymi regulaminami.  

§ 6 Dane osobowe 

W związku z przekazaniem danych osobowych, informujemy: 

1.Administratorem danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
4.Przetwarzanie danych odbywa się w celu: 
-rejestracji i wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym związanym z propagowaniem tematyki niemarnowania żywności i postaw proekologicznych, realizowanego w ramach programu EkoMisja w szkołach podstawowych, w tym również przekazywania informacji o projekcie, organizowanych konkursach oraz przesłania ankiety ewaluacyjnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia projektu ; 
-rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia projektu ; 
5.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7.Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym do Partnera projektu, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych. 
8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
9.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10.Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w projekcie. 
11.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§ 7 Postanowienia końcowe  

1.Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestników, uczniów Placówek i ich przedstawicieli ustawowych, w związku z uczestnictwem w Projekcie.  
2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad realizacji projektu nienaruszających podstawowych zasad Projektu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian w Regulaminie, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Projekcie. 
3.Organizator zastrzega, że wszelkie materiały edukacyjne udostępnione w związku z realizacją Projektu są przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
4.Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez formularz kontaktory dostępny na stronie: niemarnuje.bankizywnosci.pl lub mailowo: ekomisja@bankizywnosci.pl  
6.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.