Regulamin EkoSelfie

Konkurs EkoSelfie – regulamin

Regulamin ogólnopolskiego konkursu

§ 1

Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu selfie+, zwanego dalej Konkursem jest Federacja Polskich Banków Żywności , z siedzibą w Warszawie, 00-024, Al. Jerozolimskie , zwana dalej

Organizatorem.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

a) Rezultaty projektów – przedstaw rezultaty swojego projektu; co udało się osiągnąć, jakie efekty przyniosły działania, chodzi zarówno o rezultaty materialne, jak i niematerialne

b) Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych;

3. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach projektu „EkoMisja Nie marnuje”.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu Banki Żywności z całej Polski, uczniowie, nauczyciele i/lub szkoły/klasy/organizacje

§ 3

Zasady konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające relacje z działań projektowych.

2. Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w jednej z 3 kategorii wymienionych w §1 ust.2.pkt. a-c.

5. Każde opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis(maksymalnie 500 znaków).

6. Zasady i techniczne wymagania dotyczące publikowania zdjęć i filmów na stronie

selfieplus.frse.org.pl zawarte są w Regulaminie korzystania z platformy ekoselfie+.

7. Beneficjent biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad w zawartych

w Regulaminie korzystania z platformy selfie+.

8. Zgłoszenie do Konkursu następuje po opublikowaniu przez Uczestnika, z konta przypisanego dla danego projektu, zdjęcia na stronie internetowej selfieplus.frse.org.pl w okresie od 24 kwietnia 2017 do 30 września 2017r.

§ 4

Ocena formalna i merytoryczna

1. Ocenę formalną zgłoszeń do Konkursu przeprowadza Organizator.

2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzają eksperci wewnętrzni

3. Prace konkursowe oceniane są w trzech kategoriach wymienionych w §1 ust.2.pkt. a-b niniejszego Regulaminu według następujących kryteriów:

a. Interpretacja i nawiązanie do tematu projektu;

b. Adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej;

c. Jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia.

§ 5

Laureaci konkursu i nagrody

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane miejsca od I do III w każdej z kategorii Konkursu wymienionych w § 1 ust.2.pkt. a-b Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania któregokolwiek z miejsc wymienionych w ust.1, w zależności od poziomu ocenianych materiałów.

3. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

4. Nagrody przyznane w Konkursie przeznaczone są dla beneficjenta instytucjonalnego, realizującego projekt.

5. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana do dnia 31 października 2017 r. na stronie

Bankizywnosci.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną.

6. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu zostaną podane podczas dorocznej gali rozdania nagród ekoselfie+, o której terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

7. Koszty podatkowe związane z nagrodami obciążają wyłącznie podmiot, który nagrodę otrzymał, chyba, że z przepisów prawa wynika obowiązek pobrania należności na poczet podatku przez Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a. Przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników z

zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,

poz. 883) dla potrzeb związanych realizacją Konkursu;

b. Wykorzystywanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przez Organizatora do celów

promocyjnych.

3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie

internetowej Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z

późn. zm.) oraz dóbr osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których

wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie

4. Uczestnik Konkursu publikuje na stronie Konkursu utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na zasadzie otwartej licencji CC Uznanie Autorstwa.

5. Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać:

a. w przypadku opublikowania na stronie internetowej konkursu zdjęć lub filmów, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu organizowanego w ramach Platformy selfie+ oraz w materiałach promocyjnych, przygotowanych przez FRSE (wzórznajduje się w Załączniku nr 1);

b. W przypadku, gdy na zdjęciach lub filmach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie na potrzeby Konkursu organizowanego w ramach Platformy selfie+ oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku nr 2).

6. Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w

§6 ust.5. pkt. a-b.

7. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §6 ust.5. pkt. a-b. Uczestnik powinien

zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego,

którego Organizator będzie stroną.

8. Organizatorzastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

9. Organizatorzastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.

10. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdy

któreś z oświadczeń, o których mowa w §6 ust.5. okazało się nieprawdziwe w całości lub w

części

11. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje.

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

Banki logo

NINIEJSZY MATERIAŁ ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. ZA JEGO TREŚĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI.