Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
• Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
• Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem polskim oraz Regulaminem.
• Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

§1.

Definicje
1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z funkcji Serwisu
2. Wpisy – wszelkiego typu treści tekstowe, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w Serwisie www.niemarnuje.bankizywnosci.pl
3. Administrator – Federacja Polskich Banków Żywności, Al.Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa, NIP: 524-21-02-362, KRS: 0000063599
4. Serwis – strona internetowa istniejąca pod adresem www.niemarnuje.bankizywnosci.pl
5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.

§ 2.

Warunki korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
2. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi użytkownikowi korzystanie z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa).
3. W Serwisie można zamieszczać bezpłatnie Wpisy w postaci treści tekstowych oraz zdjęć za pomocą specjalnego formularza. Zamieszczenie Wpisu następuje po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dodawania Wpisu i następnie akceptacji wpisu przez Administratora.
4. Wpisy naruszające prawo polskie, postanowienia niniejszego Regulaminu lub w innej formie działające na szkodę Serwisu, Administratora oraz innych Użytkowników nie będą zamieszczane lub będą usuwane przez Administratora. Szczególnie zabrania się publikowania treści wulgarnych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, rasistowskich czy obraźliwych oraz będących w jakikolwiek sposób sprzecznych z misją i wartościami głoszonymi przez Administratora.
5. Użytkownik zamieszczając zdjęcia oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów oraz że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
6. Użytkownik zamieszczając Wpisy upoważnia Administratora do publikacji oraz wykorzystania ich na stronach Serwisu.
7. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za:
a. treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Serwisu,
b. sposób korzystania z Wpisów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu przez inne niż Administrator podmioty,
c. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu,
d. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych niż podmiotów,
e. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Serwisu, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
f. szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
g. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora lub zgłoszenia przez osoby trzecie, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Wpisów niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia Wpisów zamieszczonych przez Użytkownika.
9. Zgłoszeń zamieszczenia Wpisów niezgodnych z postanowieniami Regulaminu można dokonywać drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany w Serwisie.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Serwisie oraz w Regulaminie jego funkcjonowania w szczególności do zmian dotyczących funkcjonalności Serwisu.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść Wpisu w zakresie formatowania, poprawiania błędów językowych oraz dodawania zdjęć.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do nie akceptowania i usuwania Wpisów będących w niezgodności merytorycznej z ogólnie obowiązującą wiedzą bez informowania o tym Użytkownika.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań Użytkownika wynikających ze stosowania się do treści zawartych we Wpisach innych Użytkowników.

§ 3.

Warunki rezygnacji z usług Portalu
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i bezterminowe, Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dostępu do Serwisu i jego usług w dowolnym terminie.

§ 4.

Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może kierować do Administratora wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów poprzez adres kontaktowy dostępny w Serwisie.
2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 5.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie po jego ogłoszeniu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. -Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.