Regulamin konkursu dla klas 4-8

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najciekawszy sposób na realizację cyklu scenariuszy”, zwanego dalej Konkursem jest Federacja Polskich Banków Żywności, z siedzibą w Warszawie, 00-024, Al. Jerozolimskie 30 lok 8, zwana dalej Organizatorem. 
 2. Partnerem projektu jest Lidl Polska 
 3. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja najciekawszych sposobów na realizację cyklu lekcji w ramach projektu „Ekomisja w podstawówce”  
 4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.niemarnuje.bankizywnosci.pl  (dalej łącznie: „Strona Konkursowa”). 
 5. Kontakt w sprawie konkursu: ekomisja@bankizywnosci.pl  lub pod numerem: 692 018 022
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Konkurs trwa od 15.11.2021 r. do 28.02.2022 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest dzień przewidziany jako ostatni 
 8. Udział w Konkursie możliwy jest bez deklarowania udziału w projekcie. 
 9. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 10. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. 
 11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator Konkursu powoła 3 osobową Komisję Konkursową (dalej łącznie: „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

 

§ 2.Uczestnik konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie klasy 4-8 (dalej, Klasy) ze szkół podstawowych (publiczne, niepubliczne, społeczne, prywatne) mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki udziału w Konkursie. 
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora oraz Partnera. 

§  3. Zasady Konkursu

 Konkurs jest podzielony na 3 etapy (dalej: „Etapy”): 

Etap 1 – realizacja zadań konkursowych wskazanych w § 3 ust 3 Regulaminu w okresie od 15.11.2021 r. Do 28.02.2022r. 

Etap 2 – wyłonienie zwycięskich Szkół do 17.03.2022 r. 

Etap 3 – wydanie nagród po 17.03.2022 r. 

 1. Zadania konkursowe przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem e-maila: ekomisja@bankizywnosci.pl  
 2. Konkurs polega na realizacji w okresie trwania Etapu 1 następujących zadań konkursowych:  
 3. Przeprowadzenia jednego z 3 cykli lekcji na podstawie scenariuszy dla klas 4-8. Cykle składają się z 2 lub 3 godzin lekcyjnych. 
 4. Przygotowania raportu z przeprowadzonego cyklu, który będzie zawierał: 
 5. Liczbę uczniów która wzięła udział w lekcjach 
 6. Krótki opis realizacji cyklu lekcji (min 1000 znaków) 
 7. Końcowy efekt pracy uczniów (w zależności od realizowanego scenariusza) Do raportu należy dołączyć pliki dokumentujące pracę uczniów (filmy, audio, screeny, zdjęca)oraz zgody na przetwarzanie danych i zgodę na udostępnianie wizerunku.  
 8. Wzór zgody a przetwarzanie danych i zgody na udostępnianie wizerunku znajduje się w załączniku nr 1. 
 9. Raporty należy wysyłać na adres a-mail: ekomisja@bankizywnosci.pl 
 10. Po przesłaniu raportu, osoba przesyłająca raport otrzyma potwierdzenie  
 11. Raporty nie mogą przedstawiać/zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. 

§  4. Nagrody w Konkursie

Nagrodami w konkursie są: 

 • 3 nagrody o łącznej wartości 4500 zł do wykorzystania na cele edukacyjne 
 • Laureat nagrody otrzymuje 1 nagrodę

Po zakończeniu Etapu 2 Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac. 

W konkursie zostanie wybranych trzech Laureatów

Kryteria oceny prac:  

 • zgodność materiałów z ideą zero waste,
 •  kreatywność, 
 • wartość argumentów (przekonujące, odnoszące się do faktów),  
 • zaangażowanie uczniów w działania (cała klasa większą wartością niż pojedyncze osoby).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej, a organizatorzy skontaktują się z Laureatami.  

§ 5. Prawa autorskie  

 1. W przypadku, gdyby praca konkursowa miała charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy byłby przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nie wyłącznej licencji (zarówno w odniesieniu do całości jak i poszczególnych części utworu), z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w szczególności na rzecz Federacji Polskich Banków żywności) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w tym w szczególności poprzez umieszczenie na stronie www.niemarnuje.bankizywnosci.pl- wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową; 
 • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczanie lub najem egzemplarzy; 
 •  nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez innąorganizacjęradiowąlub telewizyjnąoraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;  
 • eksploatacja za pomocątechnologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych, wprowadzenie do pamięci komputera, sieci internet;  
 •  w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;  
 • wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;  

Uczestnik przesyłając pracę konkursową do Konkursu oświadcza, iż posiada prawa do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji stosownie do postanowień ust 1 i 2 powyżej.

§  6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu: 
 •  wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 
 • udziału w konkursie „ Najciekawszy sposób na realizację cyklu scenariuszy organizowanego w ramach programu EkoMisja – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród; 
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

 • poinformowania o warunkach organizacji konkursu i jego regulaminie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 • odebrania od Pani/Pana zgody na udział Twojego dziecka/podopiecznego na udział w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Dane będą przechowywane do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu – jeśli Twoje dziecko nie zwycięży, Twoje dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli Twoje dziecko zwyciężyło, Twoje dane będą przechowywane do czasu przyznania nagród. Twoje dane niezbędne do ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia konkursu. 

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa, w tym do Partnera projektu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do dostawców usług informatycznych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 •  wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 8. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna. 

 9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.  
 3. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje.

wzór

Załącznik nr 1.

Ja, ………………………………………………………………………………………………………. zapoznałem się z: 

 • obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych mojego dziecka 
 • obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych 
 • postanowieniami regulaminu konkursu 

I akceptuję zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na: 

 • przetwarzanie wizerunku mojego dziecka.  
 • utrwalenie i publikację mojego dziecka w postaci zdjęć oraz nagrań. 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….. ………………………………………………….. 

/Miejscowość, data/  /podpis opiekuna prawnego/ 


Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.